plateste aici
Casierie online
deschisă non-stop
plătește online orice factură Orange

rapid și sigur, direct cu cardul tău

plătește aici »
reîncarcă aici, la curs BNR,
o cartelă PrePay

cu minim 5 euro credit și ai:

 • 100 MB internet pe mobil
 • 50% mai mult bonus Orange Phone Credit
reîncarcă aici »

termeni si conditii generale pentru abonamentul de date


definiţii


 • Orange România: reprezintă S.C. Orange România S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu, nr. 51–53, sector 1, cu codul de înregistrare fiscală RO 9010105, având capital social subscris şi vărsat de 93.596.732,5 lei.
 • Client: reprezintă persoana fizică sau juridică, titulară a prezentului contract, care beneficiază de drepturile şi îşi asumă obligaţiile stabilite prin prezentul contract.
 • Utilizator: reprezintă persoana fizică autorizată de Client să utilizeze abonamentul
  Orange contractat de acesta.
 • Persoană de contact: reprezintă persoana fizică indicată de Client să îl reprezinte în relaţia contractuală cu Orange România.
 • Serviciul Orange: reprezintă serviciul de radiocomunicaţii, existent şi viitor, operat şi furnizat în România de către Orange România, conform sistemului GSM (Sistem Global de Comunicaţii Mobile) în baza Certificatului Tip de furnizor de reţele şi servicii electronice.
 • Reţeaua Orange: reprezintă sistemul de telecomunicaţii, proprietate a Orange
  România, prin care este furnizat Serviciul Orange.
 • Pachetul Orange: reprezintă tipul de produs oferit de Orange România care cuprinde un abonament specific, numărul de telefon şi SIM–ul aferent, asistenţă oferită Clientului cu privire la utilizarea Serviciului Orange prin intermediul Serviciului Clienţi, posibilitatea oferită Clientului de a participa la programele organizate de Orange România, cu sau fără achiziţionarea unui telefon Orange,în funcţie de opţiunea Clientului.
 • Abonamentul Orange: reprezintă tipul de abonament Orange, ce conţine o gamă de servicii opţionale, standard şi speciale, stabilite şi definite de Orange România, cu tarifele şi costurile aferente.
 • Apeluri de urgenţă: reprezintă apelurile de plecare efectuate către Salvare, Pompieri, Poliţie şi eventual alte servicii definite în această categorie.
 • Serviciu cu valoare adăugată: reprezintă orice serviciu oferit de Orange România care nu este inclus în abonamentul Orange.
 • Perioada minimă contractuală: reprezintă perioada minimă de derulare a contractului calculată de la data activării cartelei SIM.
 • Cartela SIM: reprezintă suportul fizic care, introdus într–un telefon omologat, asigură accesul Clientului la serviciile oferite de Orange România şi permite identificarea Clientului în reţeaua Orange.
 • Telefonul: reprezintă terminalul, respectiv echipamentul radio omologat (inclusiv accesoriile acestuia) care, prevăzut cu o cartelă SIM, face posibilă conectarea Clientului la reţeaua Orange.
 • Fond de garanţie: reprezintă suma în lei plătită de Client la cererea Orange România, în contul Orange România, nepurtătoare de dobândă.
 • Perioada de facturare: reprezintă perioada dintre două date consecutive de facturare a abonamentului Orange contractat.
 • Data de facturare: reprezintă data alocată automat Clientului la activarea cartelei SIM a unui abonament Orange, pentru emiterea lunară a facturii.
 • Limita de credit: reprezintă creditul acordat Clientului de Orange România pentru o perioadă de facturare, în funcţie de abonamentul Orange contractat.
 • Baza de date: reprezintă orice structură organizată de date cu caracter personal şi informaţii referitoare la persoane juridice.
 • Date cu caracter personal: reprezintă orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă conform legii.

precizări generale


 • relaţiile contractuale dintre Orange România şi Client sunt reglementate prin prezentul contract, contract care se aplică Serviciului Orange, nu şi telefoanelor, cu excepţia situaţiei în care Pachetul Orange cuprinde şi un telefon Orange.
 • prevederile contractului stabilesc drepturile şi obligaţiile Orange România şi ale Clientului cu privire la prestarea şi utilizarea Serviciului Orange.
 • obligaţiile Orange România de a furniza servicii de telecomunicaţii se limitează la cele stabilite în prezentul contract, cu excepţia dispoziţiilor şi cerinţelor special prevăzute de legislaţia în vigoare.
 • Orange România răspunde numai pentru Serviciul Orange şi nu este răspunzator pentru:
  (i) serviciile oferite de către terţe părţi accesibile Clientului prin reţeaua Orange şi facturarea acestora;
  (ii) folosirea incorectă a Serviciului Orange, funcţionarea defectuoasă a telefoanelor sau a accesoriilor acestora;
  (iii) nefuncţionarea cartelei SIM într–un telefon neautorizat de către autorităţile competente sau incompatibil cu reţeaua Orange; pentru detalii cu privire la lista telefoanelor autorizate, apelaţi Serviciul Clienţi al Orange România;
  (iv) perturbările transmisiei;
  (v) modificarea numărului de telefon al Clientului;
  (vi) daunele suferite de Client în circumstanţele mai sus menţionate.
  Conţinutul apelurilor şi al mesajelor, precum şi eventualele daune pe care acestea le–ar putea provoca nu atrag în nici un fel răspunderea Orange România.
 • în situaţia achiziţionării unui telefon inclus în Pachetul Orange, Clientul beneficiază de un termen de garanţie conform legislaţiei în vigoare.

durata contractului

Contractul intră în vigoare la data semnării sale, iar taxele de utilizare a Serviciului Orange se calculează începând cu data activării cartelei SIM (cf. art. 4).
Contractul se încheie pe o perioadă minimă contractuală de 12 luni. La expirarea acestei perioade contractul se prelungeşte tacit pentru perioade succesive egale.

activarea


 • înainte de activarea abonamentului Orange, Orange România are dreptul de a solicita şi păstra orice document care să probeze identitatea, adresa şi situaţia financiară a Clientului, precum şi dreptul de a solicita oricărui Client să constituie un fond de garanţie.
 • în cazul în care, până la data indicată de Orange România, documentele solicitate Clientului nu sunt furnizate sau fondul de garanţie cerut nu este constituit de Client, activarea cartelei SIM va fi refuzată, Clientul nefiind îndreptăţit la nici o compensaţie.
 • activarea cartelei SIM se va realiza numai după îndeplinirea cumulativă a dispoziţiilor prezentului art.4. Neactivarea cartelei SIM atrage încetarea prezentului contract.

limita de credit

Orange România stabileşte pentru fiecare tip de abonament Orange o limită de credit pe lună de facturare, care poate fi modificată de Orange România pe parcursul derulării contractului. Prin contactarea Serviciului Clienţi al Orange România Clientul poate afla limita creditului personal. În situaţia în care Clientul îşi depăşeşte limita de credit, Orange România poate solicita constituirea unui fond de garanţie sau poate suspenda total sau parţial accesul Clientului la Serviciul Orange până la data efectuării plăţii, fără anunţ prealabil sau drept de compensaţie. În prealabil, Orange România va întreprinde orice măsuri necesare pentru a nu restricţiona accesul Clientului la Serviciul Orange.

fond de garanţie


 • pe parcursul derulării contractului, Clientului i se poate solicita constituirea unui fond de garanţie în următoarele condiţii: (i) în cazul în care plăţile datorate nu au fost efectuate la timp; (ii) în cazul în care Clientul solicită facilitatea de a efectua convorbiri internaţionale sau solicită accesul la serviciul Roaming; (iii) în alte împrejurări în care capacitatea de plată a Clientului este incertă.
 • în cazul în care Clientul nu constituie fondul de garanţie până la data solicitată de Orange România, accesul Clientului la Serviciul Orange va fi restricţionat sau/şi suspendat conform art. 13, Clientul nefiind îndreptăţit la nici o despăgubire.
 • Orange România are dreptul să deducă din valoarea acestui fond de garanţie datoriile scadente ale Clientului, returnând eventuala diferenţă la cerere, adresată Orange România, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.

amendamente la Contract

Orange România îşi rezervă dreptul să modifice termenii şi condiţiile prezentului contract, informând de îndată Clientul despre aceste modificări. În cazul modificării clauzelor prezentului Contract, Clientul are posibilitatea să înceteze contractul în condiţiile prevăzute la art.14.

serviciul Orange


 • la semnarea contractului, Clientul primeşte o cartelă SIM pentru fiecare abonament Orange contractat, cartelă ce se introduce în telefon. Accesul la Serviciul Orange se face ca urmare a activării cartelei SIM, care este şi rămâne proprietatea Orange România. Cartela SIM este protejată de un cod secret PIN (Personal Identification Number – Număr de Identificare Personal) care va fi folosit de către Client conform instrucţiunilor din ghidul de folosire al telefonului. Activarea cartelei SIM se va realiza de către Orange România.
  În momentul activării cartelei SIM se atribuie un număr de telefon. Dacă există o cerere din partea Clientului pentru un număr de telefon special, aceasta va fi supusă validării, fiind condiţionată de disponibilităţile tehnice, costurile aferente fiind suportate de către Client. Datele personale ale Clientului stocate pe cartela SIM sunt proprietatea acestuia.
 • numărul de telefon atribuit Clientului poate fi schimbat de către Orange România din raţiuni impuse de autorităţile competente şi/sau de funcţionarea serviciului Orange, cu o înştiinţare de cel puţin două luni, dacă legea nu stabileşte altfel. Această modificare a numărului de telefon nu constituie motiv de încetare a contractului din partea Clientului.
 • Orange România va lua toate măsurile necesare pentru a–i asigura Clientului său accesul la Serviciul Orange, neputând însă oferi garanţia unei transmisii perfecte, oriunde şi la orice oră. Semnalele pot fi perturbate de surse radio–electrice externe, de diferite obstacole (clădiri, tunele, denivelări accentuate ale solului etc.) sau de lucrări temporare.
 • accesul şi calitatea Serviciului Orange depind şi de tipul şi de starea calitativă a telefoanelor folosite. Imposibilitatea accesului Clientului la anumite servicii oferite de Orange România cauzată de telefonul utilizat de acesta nu acordă Clientului dreptul la despăgubiri. Serviciile de date pe suport GPRS/EDGE sunt oferite cu bună credinţă, în sistemul serviciilor unde operatorul depune toate diligenţele în îndeplinirea obiectului contractului (”best efforts”). Acest lucru înseamnă că Orange România oferă şi Clientul acceptă serviciile de date pe suport GPRS/EDGE în condiţiile în care funcţionarea la parametrii optimi şi calitatea serviciului pot fi diminuate/limitate de: condiţiile de propagare a semnalului radio, erori de transmisie, densitate de trafic, conectivitate externă la Internet etc., factori care nu sunt sub controlul Orange România şi pe care acesta nu şi–i poate asuma.
 • Orange România avertizează Clientul asupra riscului utilizării telefonului în timpul conducerii vehiculelor altfel decât prevăd normele rutiere în vigoare, cât şi despre posibilitatea apariţiei interferenţelor cu anumite echipamente medicale. Orange România nu îşi asumă responsabilitatea eventualelor prejudicii create Clientului în astfel de cazuri.
  Ca urmare a necesităţilor legate de exploatarea sau de organizarea Serviciului său, Orange România îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul sau unele caracteristici ale Serviciului oferit, în aşa fel încât drepturile Clientului să fie cât mai puţin afectate.

clientul


 • clientul va utiliza Serviciul Orange în conformitate cu termenii şi condiţiile contractuale, cu legislaţia şi regulamentele în vigoare.
 • clientul va furniza la cererea Orange România orice document şi informaţie care să probeze identitatea, adresa şi situaţia sa financiară.
 • clientul se angajează să anunţe imediat Orange România de orice schimbare a informaţiilor furnizate survenită pe durata derulării contractului, în special acele modificări privind domiciliul sau sediul social, forma juridică sau denumirea persoanei juridice.
 • clientul se angajează să nu vândă, să nu închirieze, să nu distrugă, să nu deterioreze cartela SIM şi să o înapoieze la Orange România la solicitarea acesteia, atât pe durata contractului (din motive de securitate sau de exploatare a reţelei), cât şi la expirarea acestuia.
 • este interzisă sub orice formă închirierea şi/sau vânzarea către terţi a abonamentului Orange contractat, sub sancţiunea nulităţii acestora. De asemenea,
  este interzisă redirecţionarea cu titlu oneros prin intermediul abonamentului Orange a traficului generat de către un terţ.
 • clientul titular al contractului poartă responsabilitatea privind utilizarea cartelei SIM, indiferent de utilizatorul final al acesteia şi indiferent de tipul telefonului folosit împreună cu cartela SIM.
 • Orice tentativă de copiere a datelor de identificare tehnică a cartelei SIM este interzisă şi se sancţionează conform legii.
 • în cazul pierderii sau furtului cartelei SIM, titularul contractului va informa imediat prin telefon Serviciul Clienţi al Orange România şi se recomandă solicitarea suspendării accesului la Serviciul Orange. Este imperativ ca înştiinţarea să fie confirmată în scris, prin cerere înregistrată conţinând declararea oficială a furtului către organele de poliţie, nu mai târziu de 8 zile de la anunţarea telefonică a Serviciului Clienţi al Orange România. Pe perioada suspendării Clientul va plăti numai contravaloarea facturată a abonamentului Orange respectiv.
 • clientul este de acord ca orice date cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de el să fie prelucrate şi utilizate de Orange România în orice activităţi şi scopuri legate de marketing, de telecomunicaţii – în cadrul relaţiei Orange România cu autorităţile competente şi/sau cu alţi operatori de telefonie mobilă sau fixă, precum şi în scopul realizării unui interes legitim al Orange România, pentru constituire de baze de date şi utilizarea acestora, oricare ar fi ele. De asemenea, Clientul îşi exprimă consimţământul pentru ca datele sale cu caracter personal să fie transferate şi/sau procesate în străinătate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Clientul permite Orange România – în situaţia în care nu îşi va îndeplini oricare dintre obligaţiile asumate prin prezentul contract – să introducă informaţiile furnizate de el într–o bază de date specială ce va putea fi utilizată de Orange România în relaţiile comerciale cu ceilalţi operatori de telefonie mobilă sau fixă.
 • de asemenea, Clientul îşi exprimă consimţământul în sensul primirii de apeluri în scop de marketing direct, inclusiv promovarea serviciilor/facilităţilor oferite de şi/sau prin intermediul Orange România. În funcţie de posibilităţile tehnice ale Orange România şi la cererea expresă a Clientului, primirea acestor apeluri – totală sau parţială – poate fi suspendată temporar, pe o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice, dar nu mai mult de 2 (două) ori pe an.
 • clientul are dreptul să solicite, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca datele sale cu caracter personal să nu fie folosite de terţi în scopul marketingului direct.
 • Orange România nu va face publice numele, adresa şi numărul de telefon ale Clientului, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau expres acceptate de către Client. Orange România asigură confidenţialitatea datelor furnizate de Client în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract, acceptate de către Client.
 • prin prelucrare de date/informaţii furnizate de Client se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor/ informaţiilor prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea şi/sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea acestora.
  Clientul îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul şi informaţiile transferate prin intermediul serviciilor de date pe suport GPRS/EDGE, fiind singurul responsabil de protecţia sistemului său informatic.
  Clientul este responsabil de orice deteriorare sau divulgare a bazelor sale de date care poate interveni în urma infiltrării unui terţ în acest sistem, responsabilitatea Orange România fiind limitată numai la transportul de date transmise de Client.

facturare şi modalităţi de plată


 • lunar, Orange România va emite şi trimite Clientului o factură conţinând valoarea abonamentului Orange pentru luna următoare. Prima factură conţine şi perioada cuprinsă între data activării şi prima zi a perioadei de facturare. Orange România poate să trimită facturi intermediare atunci când consideră necesar. Telefonul din pachet va face obiectul unei facturi separate.
 • orice reclamaţii privind facturile şi în special cele privind costurile convorbirilor, vor fi semnalate Serviciului Clienţi al Orange România în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data facturii în cauză. La expirarea acestei perioade, suma facturată se consideră irevocabil acceptată la plată.
  Reclamaţia nu exonerează Clientul de obligaţiile sale de plată.
 • clientul care reclamă că nu a primit factura nu este exonerat de la plata sumei indicate de Orange România. La cerere, Clientul poate primi o copie a facturii. În cazul unor solicitări repetate a copiilor, costurile administrative vor fi suportate de către Client. Plata trebuie efectuată în maximum 14 zile calendaristice de la primirea facturii. Plata facturii pentru telefonul Orange se va face în momentul primirii acestuia.
 • plata trebuie efectuată în maximum 14 zile calendaristice de la data emiterii facturii pentru servicii. Neplata la termen îl pune în mod automat pe Client în întârziere, fără a fi necesară vreo altă formalitate, iar accesul la Serviciul Orange va putea fi restricţionat până la efectuarea integrală a plăţii pentru toate abonamentele Orange contractate de Client.
 • plata cu întârziere a sumelor datorate de Client poate determina suportarea
  de către acesta a unei taxe administrative de restricţionare pentru fiecare abonament Orange contractat. Începând cu a 25–a zi calendaristică de la facturare, în cazul neefectuării integrale de către Client a plăţii, Orange este în drept de a denunţa unilateral prezentul contract.

penalităţi

Neplata la termen a unei facturi atrage dreptul Orange România de a solicita Clientului plata de penalităţi de întârziere de 1,00 % pe zi calendaristică, calculate asupra contravalorii facturii, până la data achitării integrale a debitului.

cesiunea drepturilor contractuale


 • Orange România are dreptul să cesioneze integral sau parţial drepturile şi obligaţiile sale unei terţe părţi, fără a solicita consimţământul Clientului, şi fără ca acesta să aibă dreptul la compensaţii de orice natură. Orange România se va asigura ca cesionarea să nu afecteze negativ drepturile şi obligaţiile Clientului prevăzute în prezentul contract.
 • clientul poate să cesioneze drepturile şi obligaţiile prezentului Contract numai cu acordul Orange România şi prin semnarea unui contract de cesiune. Cesiunea operează exclusiv după validarea de către Orange România a contractului de cesiune. Cesiunea va fi anulată, oricând de Orange România ca urmare a constatării unui viciu de consimţământ.

restricţionarea şi/sau suspendarea accesului la Serviciul Orange


 • Orange România poate restricţiona şi/sau suspenda accesul Clientului la Serviciul Orange imediat, fără preaviz sau drept la compensare sau despăgubiri în următoarele situaţii: (i) Clientul nu a achitat integral factura la termen; (ii) Clientul a depăşit limita de credit pentru cel puţin un abonament Orange contractat; (iii) Clientul nu şi–a respectat obligaţiile faţă de Orange România şi/sau condiţiile de folosire a Serviciului Orange; (iv) în caz de fraudă, de furnizare de informaţii eronate sau documente incerte; (v) în orice alte cazuri prevăzute expres în prezentul contract sau în lege; (vi) în caz de forţă majoră.
 • clientul poate solicita suspendarea accesului la Serviciul Orange pentru o perioadă de timp limitată pentru cel mult 3 luni pe an calendaristic din momentul înregistrării cererii, după care se va proceda la reconectarea la Serviciul Orange cu toate obligaţiile aferente. Suspendarea va opera numai în cazul în care Clientul şi–a achitat toate datoriile către Orange România.
 • costurile de suspendare şi reconectare vor fi facturate Clientului.

încetarea contractului


 • prezentul contract poate înceta:
  a) prin acordul părţilor
  b) prin denunţare unilaterală din partea Orange România, fără preaviz şi drept de compensare sau despăgubiri, în următoarele situaţii: (i) în condiţiile art.10; (ii) dacă descoperă că Clientul a oferit o informaţie falsă, incorectă sau dacă acesta nu a informat despre modificările survenite ulterior; (iii) în cazul în care Clientul devine insolvabil, îşi încetează activitatea, este acţionat în judecată pentru obligaţii de plată sau este în faliment, lichidare sau desfiinţare; (iv) dacă Clientul desfăşoară activitate de redirecţionare cu titlu oneros prin intermediul abonamentului Orange a traficului generat de către un terţ; (v) în orice alte cazuri prevăzute expres în prezentul contract sau în lege.
  c) prin denunţare unilaterală din partea Clientului în următoarele situaţii: (i) la expirarea perioadei menţionate în oferta comercială care a stat la baza încheierii contractului, cu acordarea unui preaviz de minimum 30 de zile, prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire şi cu condiţia achitării tuturor datoriilor către Orange România; (ii) dacă se majorează tarifele abonamentului Orange contractat.
  d) ca urmare a decesului Clientului e) în orice alte cazuri prevăzute în mod expres în prezentul contract sau în lege.
 • în cazul în care Clientul denunţă contractul înainte de perioada minimă contractuală sau, după caz, perioada minimă prevăzută în oferta specială, acesta va fi obligat la plata de despăgubiri către Orange România care constau în contravaloarea abonamentului contractat de Client înmulţit cu numărul de luni rămase până la expirarea perioadei minime contractuale, cu excepţia art. 14.1. lit. c) punctul (ii).
 • denunţarea contractului în condiţiile art. 14.1 lit. b) punctul (iv) atrage obligarea Clientului la plata de despăgubiri către Orange România în valoare egală cu valoarea prejudiciului cauzat.
 • încetarea contractului nu produce efecte asupra obligaţiilor scadente ale părţilor rezultate din derularea prezentului contract.

forţa majoră

Orange România nu va fi răspunzător pentru întârzierea sau neîndeplinirea obligaţiilor sale datorate unor evenimente de forţă majoră, imprevizibile şi de neînlăturat.
Întârzierea sau neîndeplinirea obligaţiilor din motiv de forţă majoră nu va fi considerată ca o încălcare a prevederilor prezentului contract.

renunţarea temporară la aplicarea unei prevederi contractuale

Dacă una din părţi renunţă la un moment dat la stricta aplicare a unei clauze contractuale, aceasta nu va fi considerată ca o renunţare definitivă şi nu va opri partea să solicite în continuare aplicarea strictă a respectivei prevederi contractuale.

nulitatea

Nulitatea sau inaplicabilitatea unei clauze contractuale nu va avea nici un efect asupra celorlalte prevederi contractuale, care vor continua să rămână în vigoare şi să–şi producă efectele.

reclamaţii şi litigii

Pentru orice reclamaţie, Clientul trebuie să se adreseze în prealabil Serviciului Clienţi al Orange România.
Orice litigiu rezultat din aplicarea, interpretarea sau derularea prezentului contract, care nu poate fi soluţionat amiabil, va fi de competenţa instanţelor de judecată din Bucureşti.

dispoziţii speciale

În cazul în care există diferenţe între dispoziţiile ofertei Orange şi prevederile Condiţiilor generale, menţiunile cuprinse în oferta Orange prevalează.

Consumatorul are dreptul sa notifice în scris comerciantului că renuntă la cumparare, fără penalităti si fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, în cazul prestarilor de servicii, de la încheierea contractului.

sus