Regulamentul Campaniei "My Heartbeats"

Participarea la această Campanie implică acceptarea prevederilor acestor termene și condiții și obligativitatea respectării lor de către toți Participanții.

Accesarea acestei aplicații implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă, a termenelor și condițiilor prezentului Regulament.

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CAMPANIEI

Campania „My Heartbeats” este organizată de Orange Romania S.A., o societate din România cu sediul social în București, bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10178/1996, CUI 9010105, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105.

Campania „My Heartbeats” din aplicația My Orange se desfășoară în perioada 4 februarie 2020 – 16 martie 2020 până la ora 23:59:59.

La această Campanie poate participa orice client al rețelei mobile naționale a Organizatorului (abonat sau client PrePay), cu următoarele condiții („Condiții de participare”):

 • Deține un telefon compatibil și poate accesa internetul prin intermediul unui abonament/opțiune cu acces la internet sau prin Wi-Fi
 • Nu deține în prezent un abonament sau opțiune cu internet nelimitat pe mobil
 • Să aibă peste 18 ani și capacitate deplină de exercițiu
 • Să aibă domiciliul sau rezidența în România
 • Are instalată aplicația My Orange pe telefon, versiunea pentru Android, se autentifică cu contul existent sau își creează un cont în aplicația My Orange
 • Accesează secțiunea My Heartbeats din aplicația My Orange
 • Măsoară bătăile inimii / înregistrează pulsul conform instrucțiunilor din aplicație și de pe site-ul Orange: https://www.orange.ro/myheartbeats/
 • Distribuie/trimite înregistrarea către o persoană dragă

Prin intermediul aplicației My Orange, în cadrul Campaniei „My Heartbeats”, utilizatorii își vor putea măsura și distribui pulsul în vederea primirii unui bonus de internet. Pulsul măsurat de aplicație nu are valoare medicală. My Heartbeats nu prelucrează datele medicale și nici nu va furniza sfaturi medicale. My Heartbeats nu își propune să înlocuiască consultul medical de specialitate cu privire la măsurarea bătăilor inimii/măsurarea pulsului. Aplicația funcționează optim doar pe telefoanele dotate cu camera foto și bliț.

Pentru primirea bonusului de internet, clientul Orange este de acord ca Organizatorul să identifice numărul de telefon utilizat în momentul accesării aplicației și să trimită bătăile inimii înregistrate în aplicație unei persoane dragi fie printr-un SMS, fie printr-un e-mail.

Participantul la Campanie garantează ca deține acordul persoanelor care primesc bătăile inimii pentru furnizarea către Orange România a datelor de contact ale acestora (număr de telefon și/sau adresă de e-mail).

Daca din diferite motive aplicatia nu poate identifica pulsul utilizatorului, acesta va putea beneficia de un bonus de internet cu valoare fixa de 5000 MB.Bonusul de internet constă în primirea unui număr de MB echivalent cu pulsul măsurat de aplicație înmulțit cu 100 (de ex: la un puls de 78 bătăi pe minut, bonusul de internet este în valoare de 7800 MB).

Dacă, din diferite motive, aplicația nu poate identifica pulsul utilizatorului, acesta va putea beneficia de un bonus de internet cu valoare fixă de 5000 MB.

După primele 3 trimiteri clientul poate debloca încă 3 trimiteri dacă îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții: își exprimă acordul pentru a fi contactat in vederea prezentării unei oferte de servicii fixe și mobile Orange Love, împreună cu declararea adresei la care locuiește. În această situație clientul primește un bonus mărit, pulsul măsurat fiind înmulțit cu 300 MB pentru a determina bonusul de internet.

Bonusul este oferit atât pentru utilizatorul aplicației, cât și pentru clientul Orange care primește mesajul cu bătăile inimii. Un utilizator poate folosi distribui/primi bătăile inimii de un număr de maximum 100 de ori, beneficiile fiind alocate doar pentru primele 6 distribuiri ale pulsului, astfel:

 • Pentru participantul la Campanie, client My Orange, care trimite bătăile inimii:
  • Bonusul de internet se alocă de maximum 6 ori în perioada campaniei, pentru primele 6 distribuiri ale pulsului din aplicație. Începând cu a șaptea distribuire nu se mai alocă bonus de internet.
 • Pentru cel care primește, dacă este client Orange:
  • Poate primi trafic de internet bonus de la mai mulți utilizatori ai aplicației, dar nu mai mult de 6 ori
 • Pentru cel care primește, dacă nu este client Orange:
  • Nu va primi bonusul de internet, ci doar înregistrarea bătăilor inimii, prin e-mail

Reguli de consum bonus de internet:

 • Se va activa în maximum 24 de ore de la momentul distribuirii pulsului
 • Clienții beneficiari vor fi informați prin SMS
 • Traficul de internet este național și se consumă înaintea traficului inclus în abonamentul/opțiunea clientului și are valabilitate o lună de facturare + prorată, pentru abonați, și 30 de zile de la momentul alocării, pentru clienții PrePay. Valabilitatea se stabilește de la ultima alocare în cazul bonusurilor multiple.
 • Un client poate beneficia de maximum 200 GB trafic de internet bonus prin intermediul aplicației My Heartbeats, pe întreaga durată a derulării Campaniei

Prin inregistrarea numelui si a unei batai de inima in aplicatie, participantii isi exprima acordul ca in situatia in care materialul inscris este selectionat de catre Orange Romania, acesta va putea fi publicat pe orice material promotional, fara plati compensatorii, pe o perioada nedeterminata. Participantul cedeaza astfel catre Orange Romania drepturile de autor asupra materialului trimis.

Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in aplicatie.

2. RĂSPUNDERE
 • 2.1 Prin participarea la Campanie, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte termenii și condițiile stabilite prin prezentul Regulament.
 • 2.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul niciunei situații ce determină imposibilitatea participării la Campanie ca urmare a unor restricții de natură tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor GSM, ca de exemplu, dar fără a se limita la: încărcarea rețelei, încărcarea memoriei telefonului, neutilizarea corectă a serviciului Mesaje Scrise, apelarea incorectă a numărului Campaniei, ieșirea din aria de acoperire Orange, terminarea creditului cartelei PrePay, depășirea limitei de credit pentru abonamente, furtul cartelei SIM, etc.
 • 2.3. Organizatorul își declină răspunderea cu privire la orice solicitare emisă de către Participanții care accesează Campania din afara teritoriului României, aceștia fiind obligați să suporte costurile suplimentare implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming.
 • 2.4. Participantul este singurul răspunzător pentru următoarele:
  • Acuratețea datelor furnizate Organizatorului, incluzând dar fără a se limita la: număr de telefon și alte date cu caracter personal declarate în cadrul Campaniei având drept scop participarea, trimiterea și activarea bonusului în cazul Participanților clienți Orange. Drept urmare, Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru descalificarea Participantului ca urmare a furnizării de informații eronate.
  • Posibilele dispute cu privire de drepturile deținute asupra numerelor de telefon utilizate în cadrul Campaniei
  • Imposibilitatea unui Participant câștigător de a intra în posesia premiului din motive independente de Organizator
 • 2.5. Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanți dă dreptul Organizatorului de a descalifica respectivul participant, fără drept de compensare și fără obligație de preaviz. Prin urmare, în cazul în care Organizatorul are indicii asupra faptului că un participant se angajează sau încearcă să se angajeze fraudulos, ilegal sau necinstit în Campanie, inclusiv, dar fără a se limita la angajarea în orice activitate sau orice manipulare a acesteia, Organizatorul este îndreptățit să ia măsurile adecvate și va avea dreptul să descalifice respectivul participant din Campanie, indiferent de rezultatul încercării.
3. MODIFICAREA REGULAMENTULUI
 • 3.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Termenele și condițiile Campaniei, de a suspenda/întrerupe/prelungi oricând desfășurarea acestei Campanii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoștința publicului înainte de data la care va intra în vigoare.
 • 3.2. Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor, cât timp acestea sunt afișate pe pagina de internet a Campaniei.
 • 3.3. În situația în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda premiile până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu Termenele și Condițiile prezente.
Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Orange România – operatorul de date cu caracter personal

Orange România, ca organizator al Campaniei, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent

2. Orange România vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa dedicată dpo@orange.ro. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă la adresa Blvd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Orange România. Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizați denumirea Campaniei, respectiv „My Heartbeats”.

Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

3. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

Astfel, în cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • datele de contact ale participantului la Campanie, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și/sau altele;
 • numărul de telefon, adresa poștală a participantului la Campanie și/sau altele, în cazul în care este de acord să fie contactat pentru oferta de servicii fixe și mobile Orange Love;
 • detalii cu privire la produsele și serviciile Orange care fac obiectul Campaniei;
 • detalii privind relația cu Orange (pentru a verifica eligibilitatea participantului la premiile oferite), așa cum sunt redate în cadrul „Condițiilor de participare”;
 • alte date necesare pentru derularea Campaniei, precum numărul de telefon și/sau adresa de e-mail a utilizatorilor de servicii mobile care primesc bătăile inimii înregistrate în aplicație și, dacă este cazul, detalii cu privire la eligibilitatea utilizatorilor Orange pentru primirea traficului de internet bonus.

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Campanie.

4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării Campaniei

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Orange România, în calitate de Organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în Campanie în vederea: organizării și desfășurării Campaniei, atribuirea premiilor și/sau, acolo unde este cazul, contactarea pentru oferta de servicii fixe și mobile Orange Love.

5. În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 2. dreptul la rectificare, care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 3. dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 4. dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 5. dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 6. dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 7. dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 8. dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în materie;
 9. dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează;
 10. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.
6. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Orange România către partenerii implicați în Campanie sau către alte persoane autorizate

Orange România poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații:

 1. Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime;
 2. Furnizori de servicii: Orange România poate contracta furnizori de servicii, agenți sau mici întreprinzători care să asiste societatea în derularea Campaniei. Orange România solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale participanților prin încheierea unui acord scris;
 3. Consultanți sau parteneri externi Orange România care oferă asistență societății;
 4. Autorități publice: Orange România poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.
7. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.

8. Orange România a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Orange România a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate de către Orange România pe întreaga perioadă de desfășurare a Campaniei și pentru o perioadă necesară pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unui litigiu.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Orange România va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, într-un mod sigur.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Societatea are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Societății și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la regulament/campanie promoțională.