Vizualizeaza cosul Finalizeaza
×
REGULAMENTUL CAMPANIEI
„Castiga cu My Orange si Pinata Party”
1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CAMPANIEI

Loteria publicitară „Castiga cu My Orange si Pinata Party” („Campania”) este organizată de Orange Romania S.A. (denumită în continuare „Organizatorul”), o societate din România, cu sediul social în București, Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr. 5, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10178/1996, CUI 9010105, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris şi vărsat 93.596.732,50 lei reprezentată de Loredana Popp în calitate de Digital Operational Manager.

1.1. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”).

1.2. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la oricare dintre sediile sau magazinele Organizatorului sau poate fi consultat pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa https://www.orange.ro/ sau https://www.orange.ro/pinata-party/ şi https://www.orange.ro/money/ în secțiunea dedicată Campaniei.

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice astfel de modificare urmând să intre în vigoare ulterior datei la care a fost adusă la cunoştinţa publicului prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

1.4. Prezenta Campanie este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfăşurarea loteriilor publicitare, așa cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi are ca scop promovarea serviciului My Orange .

2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se va desfăşura pe teritoriul României.

2.2. Participanţii trebuie să se afle pe teritoriul României şi să utilizeze reţeaua Organizatorului pe întreaga perioadă de desfăşurare a Campaniei. Participanţii care vor participa la Campanie de pe teritoriul altui stat îşi asumă răspunderea cu privire la costurile implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming, în conformitate cu Termenii şi condiţiile generale pentru utilizarea abonamentelor Orange şi a serviciilor PrePay.

3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se desfășoară între data de 22 iulie 2021, începând cu ora 14:00:00 și data de 23 august 2021, ora 23:59:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, dupa cum urmeaza:

- Prima perioadă a Campaniei se va desfășura în perioada 22 iulie 2021- 2 august 2021, cu desemnarea câștigătorilor în 4 august 2021.

- A doua perioadă a Campaniei se va desfășura în perioada 3 august 2021 – 23 august 2021, cu desemnarea câștigătorilor în 31 august 2021.

4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

4.1. La prezenta Campanie poate participa orice persoană fizică, cetățean român, cu domiciliul sau reședința fiscală în România, având capacitate deplină de exerciţiu, cu vârsta de peste 18 ani şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

(1) este titulară a unui contract de abonament Orange sau este desemnată utilizator în cadrul contractului de abonament având titular o persoană fizică sau juridica, exceptand abonamentele de tip YOXO,sau este posesor de cartelă SIM Orange PrePay;

(2) Are asociat contului My Orange un numar principal din rețeaua organizatorului de voce mobila.

(3) In perioada desfasurarii Campaniei intra in contul My Orange sau isi creeaza un cont nou My Orange cu un număr de telefon din rețeaua organizatorului, acceseaza sectiunea Pinata Party din aplicatia de mobil My Orange si isi exprima acordul pentru inscrierea in tragerea la sorti prin apasarea butonului „ Ma inscriu” din zona dedicata Campaniei.

(4) În situația în care un Participant deține și utilizează mai multe conturi My Orange, vor fi inscrise in tragerea la sorti numerele principale asociate conturilor. Fiecare număr de telefon principal va fi introdus în extragere o singură dată, pentru fiecare etapa/ perioada a campaniei mentionata la pct. 3.1, indiferent de numărul de logări/accesări în perioada Campaniei.

(5) Numărul de telefon din reteaua organizatorului principal asociat contului My Orange înscris în prezenta Campanie este activ atât la data extragerii cât și la momentul semnării procesului verbal de înmânare a premiului;

(6) este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

4.2. Persoanele care îndeplinesc condiţiile specificate la art. 4.1. de mai sus (denumite în continuare în mod colectiv „Participanţi”, în mod individual „Participant”), trebuie să fie rezidenţi sau să aibă domiciliul în România.

4.3. Angajaţii Organizatorului precum şi soţii sau rudele acestora, până la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la Campanie.

4.4. Clientii Corporate si abonatii Yoxo ai Orange Romania nu pot participa la Campanie.

4.5. Se prezumă că fiecare Participant deţine cu titlu legal cartela SIM care corespunde numărului de telefon cu care participă la Campanie sau are autorizare din partea titularului/posesorului cartelei SIM de a o folosi numărul în prezenta Campanie. Organizatorul nu are obligaţia de a verifica şi/sau de a certifica dreptul Participantului asupra cartelei SIM corespunzătoare numărului de telefon cu care participă la Campanie.

5. PREMII

5.1. În cadrul Campaniei, Organizatorul oferă 155 de premii, prin tragere la sorți, după cum urmează:

Pentru etapa 22 iulie – 2 august 2021, 150 de premii constând în invitatii duble la festivalul Summer Well 2021 organizat perioada 12- 15 august 2021. Fiecare premiu va consta in doua invitatii Summer Well 2021 – Full Pass care acorda acces in toate zilele festivalului la toate concertele desfasurate, fiecare premiu in valoare de 2 x 275 lei = 550 lei (TVA inclus)

Pentru etapa 3 august – 23 august 2021, 5 premii constând fiecare in cate un ceas Samsung Galaxy Watch3 4G 45mm silver, fiecare premiu in valoare de 1673,21 lei (TVA inclus)

5.2. Valoarea comercială totală maxima a Premiilor acordate în cadrul prezentei Campanii este:

✓ Perioada I: 82.500 lei (TVA inclus),

✓ Perioada II: 8.366,05 lei (TVA inclus),

total 90.866,05 lei (TVA inclus).

5.3. Premiile se vor acorda prin tragere la sorţi, conform condiţiilor specificate în prezentul Regulament.

5.4. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani.

5.5. În cazul în care un câştigător refuză premiul, acesta îşi va pierde dreptul la premiul atribuit și se va trece la contactarea câștigătorului de rezervă.

5.6. Premiile oferite pentru prima etapa 22 iulie – 2 august 2021 vor fi trimise în format electronic catre castigatori, în conformitate cu prevederile art. 8 de mai jos, pe adresa de email a participantului, adresa de email fiind cea asociata contului My Orange (cu care a activat contul My Orange).

6. MECANISMUL DE DESEMNARE A CÂŞTIGĂTORILOR

6.1. Desemnarea câştigătorilor se va efectua prin tragere la sorţi, care se va efectua în conformitate cu prevederile art. 6.2 de mai jos, la 4 august 2021, interval orar 09:00 - 17:00, pentru Perioada I, respectiv 31 august 2021, interval orar 09:00 - 17:00, pentru Perioada a II-a, online in regim de telemunca sau la sediul Organizatorului situat în Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr. 5, sector 1, București.

Tragerea la sorţi se va face prin metode electronice, fără posibilitatea intervenţiei umane în algoritmul de selectare a câştigătorilor, în faţa unei comisii formate din 3 persoane desemnate de Organizator. Orange poate invita reprezentanţi ai Ministerului Finanțelor şi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române să participe la tragerile la sorţi, în calitate de observatori, fără a face parte din comisia de extrageri. În urma tragerii la sorţi a Premiului, comisia de extrageri va încheia un proces verbal de desemnare a câştigătorilor.

6.2. In tragerile la sorti vor fi inscrise toate numerele principale asociate conturilor My Orange conform conditiilor descrise la punctul 4.1., dupa cum urmeaza:

 • la tragerea la sorti din 4 august 2021 vor participa numerele inscrise in perioada 22 iulie 2021 - 2 august 2021
 • la tragerea la sorti din 31 august 2021 vor participa numerele inscrise in perioada 22 iulie 2021 - 23 august 2021, mai putin numerele declarate castigatoare in Perioada I.

6.3. Pentru fiecare premiu se vor extrage câte 1 câştigător și 2 (doi) câştigători de rezervă. Un participant nu poate fi extras în același timp și câștigător și rezervă, pentru același tip de premiu.

6.4. Numărul de telefon asociat contului My Orange al unui Participant va fi introdus în baza de date pentru extragere o singură dată pentru toată perioada Campaniei.Pentru constituirea bazei de date pentru extragere se va lua în calcul opțiunea valabil exprimată la data încheierii perioadei de desfășurare a campaniei.

6.5. Un Participant poate fi declarat câştigător o singură dată în cadrul Campaniei.

6.6. După extragerea Participanților câştigători şi câştigătorilor de rezervă, se verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, așa cum sunt acestea detaliate la secţiunea 7 din Regulament. În cazul în care condiţiile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de către un Participant câştigător, se va verifica îndeplinirea aceloraşi condiţii pentru câştigătorul de rezervă. Procesul va continua până la validarea câştigătorilor.

7. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

7.1. Participantul extras câştigător în conformitate cu prevederile secţiunii 6 din prezentul Regulament, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate pentru a fi validat câştigător și pentru înmânarea premiului:

 • să îndeplinească toate condiţiile de participare, așa cum sunt detaliate la secţiunea 4 din prezentul Regulament;
 • comunicarea cu Participantul câştigător să fie posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament;
 • să aibă numărul de telefon asociat contului My Orange activ la momentul semnării procesul verbal de primire - acceptare a Premiului, cu excepţia cartelelor PrePay aflate în perioada de graţie;
 • pentru participarea la Campanie cu numere de telefon în regim de abonament, Participantul câştigător trebuie să achite sumele provenite din depăşirea limitei de credit, sau orice alte costuri suplimentare, facturile emise pentru serviciile prestate etc.;
 • pentru participarea la Campanie cu numere de telefon în regim de cartelă PrePay şi pentru care se utilizează credit achiziţionat din reîncărcări efectuate de pe numere de telefon în regim de abonament, sumele corespunzătoare creditului respectiv trebuie să fie achitate de titularii numerelor în regim de abonament;
 • numerele de telefon aparţinând abonaţilor Orange sau utilizatorilor PrePay suspendate sau închise pe motiv de fraudă vor fi descalificate;
 • să aibă activă adresa de email cu care este logat în aplicația My Orange;
 • să se prezinte personal, cu actul de identitate în original în vederea semnării procesului verbal de înmânare a premiilor alocate pentru etapa 3 august – 23 august 2021 a Campaniei;
 • în cazul participării la Campanie cu un număr de telefon în regim PrePay, este solicitată suplimentar prezentarea cartelei SIM corespunzătoare numărului şi a cărei serie trebuie să coincidă cu cea transmisă de Participantul câştigător consultanţilor Serviciului Clienţi;
 • în situaţia utilizatorilor care nu sunt titulari ai contractului de abonament, pentru a putea intra în posesia Premiului, aceştia trebuie să prezinte actul de identitate al Participantului în original, şi o împuternicire specială autentică, în original, emisă de titularul contractului de abonament sau de reprezentantul legal al acestuia prin care acesta certifică urmatoarele: (i) faptul că a luat la cunoştinţă de participarea utilizatorului la Campanie, (ii) faptul că acesta este utilizatorul numărului de telefon mobil cu care a participat la Campanie şi (iii) faptul că este de acord să i se atribuie Premiul utilizatorului care a participat la Campanie. În situaţia în care titularul contractului de abonament nu va emite o astfel de împuternicire utilizatorului, titularul poate revendica Premiul în nume propriu, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. În cazul în care nu se aplică niciuna dintre aceste situaţii, utilizatorul şi/sau titularul contractului de abonament vor fi descalificaţi, iar Premiul câştigat va fi atribuit următorului Participant de rezervă în ordinea extragerii.

7.2. În cazurile în care Participantul câştigător nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, astfel cum sunt acestea detaliate în art.7.1. de mai sus, acesta va fi descalificat şi se va efectua procedura de verificare şi validare a Participantului câştigător de rezervă.

7.3. Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanți dă dreptul Organizatorului de a descalifica respectivul participant, fără drept de compensare și fără obligație de preaviz. Prin urmare, în cazul în care Organizatorul are indicii asupra faptului că un participant se angajează sau încearcă să se angajeze fraudulos, ilegal sau necinstit în Campanie, inclusiv, dar fără a se limita la angajarea în orice activitate sau orice manipulare a acesteia, Organizatorul si Co-Organizatorul sunt îndreptățiti să ia măsurile adecvate și vor avea dreptul să descalifice respectivul participant din Campanie, indiferent de rezultatul încercării.

8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

8.1. Organizatorul va contacta Participantul în maximum 3 zile lucrătoare de când s-a efectuat tragerea la sorţi, pentru a-i furniza detalii despre condiţiile necesare pentru acordarea şi înmânarea Premiului conform prezentului Regulament.

8.2. Contactarea Participantului câştigător se va efectua la numărul de telefon asociat contului My Orange, conform prevederilor prezentului Regulament.

8.3. În cazul în care Organizatorul nu va putea intra în contact direct cu Participantul câştigător în decurs de 3 zile lucrătoare de la tragerea la sorţi, după efectuarea a 2 apeluri (în zile diferite), atunci Participantul va fi declarat necâştigător/ va fi descalificat şi se va trece la contactarea Participanţilor câştigători de rezervă, în ordinea extragerii acestora.

8.4. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, acesta va pierde dreptul de a i se atribui premiul și se va trece la contactarea câștigătorului de rezervă.

8.5. Organizatorul îşi declină orice răspundere în situaţia în care un Participant câştigător nu răspunde la apelurile/mesajele transmise de consultanţii Orange indiferent de motiv sau pentru orice situaţii în care acesta nu va putea fi contactat în termenele menţionate în prezentul Regulament.

8.6. Participantul câştigător va fi rugat să furnizeze informaţii detaliate: numele complet, confirmare adresa email asociata contului My Orange (doar pentru etapa1), adresa (doar pentru etapa 2),și seria cartelei, dacă este utilizator PrePay. Aceste date trebuie să coincidă cu cele din Procesul Verbal trimis semnat si trimis electronic de catre castigator pe email la adresa my.orange@orange.com (pentru etapa I), respectiv documentele în original care vor fi prezentate la momentul semnării procesului verbal de predare a Premiului (pentru etapa 2). În cazul cartelelor PrePay, Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care răspunde la apelul consultanţilor săi şi nici pentru datele de identitate oferite de aceasta, necesare validării câştigătorului.

8.7. În cazul în care numarul de telefon al participantului castigator apartine unui contract de abonament al carui titular este o persoana juridica, premiul va fi acordat administratorului persoanei juridice

8.8. Premiile corespunzatoare etapei 1 a Campaniei (invitatii duble la festivalul Summer Well 2021) vor fi trimise în format electronic pe adresa de email a câştigătorului, adica adresa de email asociata contului My Orange si confirmata conform pct. 8.6.

8.8.1. Castigatorii vor primi pe adresa de email informare ca au castigat o invitatie dubla la festivalul Summer Well 2021 in cadrul campaniei „Castiga cu My Orange si Pinata Party”.

8.8.2. În cadrul emailului se va regăsi un proces verbal de predare primire care va trebui completat, semnat și transmis de către câștigător pe email la adresa: my.orange@orange.com. Procesul verbal trebuie semnat și trimis în termen de 2 zile lucrătoare de la anunțarea câștigătorului,

8.8.3. Invitatia dubla Summer Well 2021 va fi trimisa pe email, numai dupa primirea procesului verbal completat cu datele și semnătura câștigătorului.

8.8.4. În cazul în care un câștigător nu trimite procesul verbal în termenul dat, acesta va fi descalificat și se va trece la desemnarea câștigătorului dintre rezerve, termen limita 11 august 2021.

8.8.5. Premiile care nu vor fi alocate pana la termenul limita de 11 august 2021, nu se vor mai putea aloca ulterior in Campanie, iar procesul de alocare a premiilor pentru etapa 1 a Campaniei se considera definitivat.

8.9. Pentru premiile corespunzatoare etapei 2 a Campaniei (ceas Samsung Galaxy Watch3 4G 45mm silver) , participantul câştigător va primi detalii de la Organizator cu privire la locaţiile unde se poate prezenta pentru verificarea documentelor de identitate în original, semnarea unui proces verbal de înmânare a Premiului. O locaţie diferită de cele indicate de Organizator nu este acceptată.

8.9.1. Participantul câştigător se va prezenta la locaţia indicată de Organizator în maximum 60 de zile lucrătoare de la comunicarea acestei locaţii şi va prezenta cartela SIM corespunzătoare numărului de telefon Orange cu care a participat la Campanie (în cazul cartelelor PrePay), precum şi toate documentele solicitate pentru verificarea identităţii, validarea ca Participant câştigător (pentru toți Participanţii), semnarea unui proces verbal de acceptare a Premiului, în care se vor menționa datele de identificare furnizate anterior telefonic, precum și codul numeric personal.

8.9.2. În cazul în care Participantul câștigător nu se va prezenta la locație pentru ridicarea Premiului în termenul stabilit conform art.8.9.1. de mai sus, acesta va fi descalificat și se va trece la contactarea câștigătorilor de rezervă, în ordinea extragerii acestora. Procesul se repetă până la desemnarea unui câștigător.

8.10. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nu pot fi convertite in bani.

9. RĂSPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campanie, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul Regulament.

9.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea în cazul niciunei situaţii ce determină imposibilitatea participării la Campanie ca urmare a unor restricţii de natură tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor GSM, ca de exemplu, dar fără a se limita la: încărcarea reţelei, încărcarea memoriei telefonului, neutilizarea corectă a serviciului Mesaje Scrise, apelarea incorectă a numărului Campaniei, ieşirea din aria de acoperire Orange, terminarea creditului cartelei PrePay, depăşirea limitei de credit pentru abonamente, furtul cartelei SIM etc.

9.3. Organizatorul îşi declină răspunderea cu privire la orice solicitare emisă de către Participanţii care accesează Campania din afara teritoriului României, aceştia fiind obligaţi să suporte costurile suplimentare implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming.

9.4. Participantul este singurul răspunzător pentru următoarele:

 • acurateţea datelor furnizate Organizatorului incluzând dar fără a se limita la: număr de telefon şi alte date cu caracter personal declarate în cadrul Campaniei având drept scop participarea, validarea şi înmânarea premiului în cazul Participanţilor câştigători. Drept urmare, Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru descalificarea Participantului ca urmare a furnizării de informaţii eronate;
 • posibilele dispute cu privire de drepturile deţinute asupra numerelor de telefon utilizate în cadrul Campaniei;
 • imposibilitatea unui Participant câştigător de a intra în posesia premiului din motive independente de Organizator.
10. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

10.1 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfăşurarea acestei Campanii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data la care va intra în vigoare.

10.2. Orice modificare adusă prezentului Regulament va fi autentificată de către notarul public şi va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului, în secţiunea dedicată Campaniei.

10.3. Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor apărute în cadrul Campaniei, cât timp acestea sunt afişate pe pagina de internet a Campaniei.

10.4. În situaţia în care Campania este întreruptă/ suspendată, Organizatorul va oferi premiile clienților care au participat la Campanie până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.

11. PUBLICITATE

11.1. Participarea la Campanie implică acordul Participanţilor câştigători ca numele lor să poată fi publicate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare.

12. RECLAMAŢII ŞI LITIGII

12.1. Orice reclamaţie care are legatură cu desfăşurarea Campaniei va fi adresată în scris Organizatorului la adresa sediului social specificată în prezentul Regulament sau prin e-mail la adresa reclamatii@orange.ro, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

12.2. Eventualele reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum şi motivele de fapt care stau la baza reclamaţiei.

12.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti.

13. TAXE, IMPOZITE ŞI ALTE CHELTUIELI

13.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea revenind în exclusivitate câştigătorilor.

13.2 Prin simpla participare la Concurs, câștigătorii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator Orange Romania S.A. Loredana Popp, Digital Marketing Manager

Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Orange România – operatorul de date cu caracter personal

Orange România, cu sediul în Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr. 5, sector 1, București, România, J40/10178/1996, Cod Unic de Înregistare: 9010105, ca organizator al Campaniei, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent.

2. Orange România vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa dedicată dpo@orange.ro. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă la adresa Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr. 5, sector 1, București, România, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Orange România. Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizați denumirea Campaniei, respectiv „Castiga cu My Orangesi Pinata Party”.

Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

3. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Societatea poate colecta de la participanți și/sau câștigători următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • datele de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail si numărul de telefon asociate contului My Orange și/sau altele,
 • detalii cu privire la produsele și serviciile Orange care fac obiectul Campaniei, precum numarul de telefon pentru care se efectueaza reincarcarea si/sau altele,
 • detalii privind relația cu Orange (pentru a verifica eligibilitatea participantului la premiile oferite),
 • alte date necesare pentru derularea Campaniei și completarea procesului-verbal de predare a premiilor, conform legislației specifice aplicabile (spre exemplu: adresa poștală, data nașterii, CNP, seria cartelei SIM și/sau altele)

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Campanie sau în cazul participanților câștigători declararea lor ca necâștigători.

4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării Campaniei

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Orange România, în calitate de organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în Campanie în vederea: organizării și desfășurării Campaniei; desemnării și validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale. Totodată, Orange România va face publice datele câștigătorilor prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi de exemplu platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare.

5. În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în materie;
 • dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.

6. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Orange România către partenerii implicați în Campanie sau către alte persoane autorizate

Orange România poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații:

 • Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime,
 • Furnizori de servicii: Orange România poate contracta furnizori de servicii, agenți sau mici întreprinzători care să asiste societatea în derularea Campaniei. Orange România solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale participanților prin încheierea unui acord scris,
 • Consultanți sau parteneri externi Orange România care oferă asistență societății,
 • Autorități publice: Orange România poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

7. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.

8. Orange România a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Orange România a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Orange România pe perioada desfășurării Campaniei, respectiv până la validarea câștigătorilor.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către Orange România conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unui litigiu.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Orange România va șterge/distruge aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Societatea are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Societății și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la regulament/campanie promoțională.

Câștigătorii Campaniei “Câștigă cu My Orange și Pinata Party” - etapa 1

 • ALBU EDUARD
 • ANDREI TATARUS
 • ANTON GABRIEL IOAN
 • ARDELEANU MIHAI
 • BARBU ANTONIU RADU
 • BLENDEA ROMEO GABRIEL
 • BOGDAN CATALIN
 • BOGDAN ELENA IONELA
 • BROZBA DANIEL
 • CAPALNEAN FAVIUS
 • CARP GEORGE LIVIU
 • CHIRIAC MARIAN
 • CHIRITA VASILE ANGHEL
 • CINTU ERIK
 • CIUCLE ALIN ANDREI
 • COLCIER MIRCEA OVIDIU
 • COSTAHE BOGDAN IONUT
 • COSTEA SORIN RAZVAN
 • DAILA NICUSOR
 • DAMIAN RODICA ELENA
 • DEMETER ALEXANDRA
 • DRAGOS LACUREANU
 • DUCULESCU DORU BOGDAN
 • DUDAU IONUT VALENTIN
 • ENACHE SORIN-MIHAI
 • FULEA CLAUDIU GEORGIAN
 • GHERMAN DORIN CONSTANTIN
 • GRAMU DOINITA
 • GRAUR ALEXANDRA
 • HEGYI ANDREA
 • HRISCU CRISTINA
 • HUTAN MIHAI
 • HUTUPASU RADU
 • ILIE GICA
 • IOAN SARATEAN
 • IONITA LIVIU
 • IVANCIUC IASMINA
 • LAZA LIVIU
 • LEFTER IOANA ELENA
 • LUCA CRISTINA MIHAELA
 • MACOVEI COSTEL
 • MAFTEI ADRIAN GEORGE
 • MANOLACHE ADRIAN IONUT
 • MARIN AUREL GEORGE
 • MARINESCU GEORGE ALEXANDRU
 • MOISEI ANDREI-MIHAI
 • MOLDOVAN VASILE COSMIN
 • MURESAN ADRIAN CLAUDIU
 • NEMES ADELINA CLAUDIA
 • OLTEAN ALEXANDRA
 • ONIA ATANASOAIE
 • PANA CRISTIAN
 • PASC CLAUDIA
 • PECICAN DIMITRIE CRISTIAN
 • PICU VALERIU
 • POIENAR VASILE
 • POP LUCIAN
 • POPA NICOLAE IULIAN
 • PUNGA IULIAN
 • RADU BIANCA-MIRELA
 • RADU COSMINA VALENTINA
 • RAICOVICI ELENA CRISTINA
 • RAILEANU ANCA VALENTINA
 • ROGOJINA BONCOS MIHAI ANDREI
 • ROMAN ROXANA MIHAELA
 • ROTARU CATALIN
 • RUNCAN ANAMARIA
 • RUSU GHEORGHITA
 • SAVA MARIUS
 • SECURE ALIN MIHAI
 • SMAHON VIOREL
 • SORINDARIU SIMONA
 • STAICU MARIUS ALIN
 • STANCIU ANCA
 • STATESCU DORINA
 • STEFANITA VIORELA MIHAELA
 • STIR ALEXANDRA NELA
 • TAMAS MIHAELA
 • TARABOANTA ANDREEA MADALINA
 • TIUTIU ANDREEA DORINA
 • TOSUM GIZEL
 • TRIF PETRU
 • VASILE MIHAI
 • VEVERITA VLADIMIR
 • VISAN INGRID ADRIANA
 • VLAD IONUT DUMITRAS
 • ZAHARIA ANDREEA-MADALINA
 • ZAPALIE MARIUS EDUARD

Câștigătorii Campaniei “Câștigă cu My Orange și Pinata Party” - etapa 2

 • TUDOSE DANIELA
 • SAPCA MARIUS FLORIN
 • LUNGU GEORGE CATALIN
 • NICHITOI FLOAREA
 • VOIBU MARIUS OVIDIU